Privacy & Voorwaarden

Uitvaart La Balise

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Uitvaart La Balise en alle bezoekers van de website van Uitvaart La Balise. Uitvaart La Balise is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Uitvaart La Balise, of indien jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier en het online condoleanceregister) vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming Uitvaart La Balise
Adres Postbus 267 | 7770 AG | Hardenberg | Nederland
E-mail info@uitvaartlabalise.nl
Telefoonnummer +31 (0) 523 235896
KvK-nummer 08179903

Uitvaart La Balise verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Uitvaart La Balise opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Uitvaart La Balise. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Uitvaart La Balise om de overeenkomst uit te voeren.

Uitvaart La Balise gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Uitvaart La Balise altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 2. het opnemen van contact met jou, indien jij hierom verzoekt;
 3. het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 4. het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 5. het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook;
 6. het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;
 7. om je te informeren over andere door Uitvaart La Balise geleverde producten en diensten met betrekking tot uitvaarten;
 8. kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
 9. het bestrijden van fraude;

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Opslaan persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens van jou worden door Uitvaart La Balise opgeslagen:

 1. voor de uitvoering van de overeenkomst: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres;
 2. voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht en bankgegevens;
 3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte van Uitvaart La Balise: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, emailadres;
 4. voor de aanvraag van een vrijblijvende telefonisch informatiegesprek met Uitvaart La Balise: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. voor het behandelen van vragen en klachten: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Jouw gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of verplaatsen

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@uitvaartlabalise.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0523-235896, dagelijks te bereiken tussen 20.30 en 21.30 uur.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 24 maanden na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij persoonsgegevens langer bewaard moeten worden voor wettelijke doeleinden. Uitvaart La Balise hanteert in die gevallen de wettelijke termijn;
 2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 24 maanden na voldoen van de factuur. Voor de belastingdienst worden de facturen na die termijn slechts geanonimiseerd bewaard;
 3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende kostenbegroting: 30 dagen na aanvraag van de kostenbegroting;
 4. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: tot de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

Externe partijen

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Uitvaart La Balise gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Uitvaart La Balise, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing. Tot slot is Uitvaart La Balise in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Voor het verwerken van betalingen maakt Uitvaart La Balise gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe boekhouder is Jongebloed Advies.

Gebruik social media

Wanneer je met Uitvaart La Balise communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Uitvaart La Balise persoonlijke informatie over jou ontvangt. Uitvaart La Balise gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op jouw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Uitvaart La Balise geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacy verklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp,
Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, kun je ten allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.